Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Van Eiken Advies

1. Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn, met uitsluiting van alle andere voorwaarden, van toepassing op iedere overeenkomst tot opdracht, dan wel andersoortige overeenkomst in de ruimste zin des woords, tussen mr. B. van Eiken, handelend onder de naam “Van Eiken Advies”, hierna verder te noemen: “opdrachtnemer”, en cliënt, ook wel aan te duiden als: “opdrachtgever”. Ook op eventuele nadere of aanvullende opdrachten van opdrachtgever zijn deze algemene voorwaarden – met uitsluiting van eventuele andere voorwaarden – van toepassing.
2. Opdracht
Een opdracht wordt geacht te zijn gegeven door opdrachtgever en te zijn aanvaard door opdrachtnemer op het moment dat partijen overeenstemming hebben bereikt over de door opdrachtnemer uit te voeren werkzaamheden en opdrachtnemer met de uitvoering van die werkzaamheden aangevangen is.
De opdracht wordt geacht te zijn gegeven voor de duur van de werkzaamheden die aan de desbetreffende specifieke zaak c.q. aan de specifieke zaken is/zijn verbonden, tenzij partijen tussentijds verlenging van de overeenkomst overeenkomen, dan wel uit hun stilzwijgende handelingen de bedoeling van partijen om de overeenkomst te verlengen blijkt.
Alle opdrachten worden, met uitsluiting van de artikelen 404 en 407 lid 2 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door opdrachtnemer, ook indien de opdracht tot stand is gekomen dan wel wordt uitgevoerd door werknemers van opdrachtnemer, dan wel door opdrachtnemer ingeschakelde derden.
3. Inspanningsverbintenis
De uit de opdracht voortvloeiende verplichting tot juridische dienstverlening bestaat uit een inspanning naar beste vermogen, gebaseerd op door opdrachtgever verstrekte gegevens en de aard van de opdracht, tenzij de opdracht uitdrukkelijk voorziet in (uitsluitend) een handeling of resultaat.
Indien opdrachtgever beperkingen wenst in de uitvoering van de opdracht, dan is het aan hem om schriftelijk die beperkingen aan te geven.
4. Aansprakelijkheid
Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade door toedoen of nalaten van opdrachtgever ontstaan. De opdrachtnemer is bovendien slechts aansprakelijk in de door de wet aangegeven gevallen waarbij ingeval van verhaal van schade de schadevergoeding is beperkt tot de uitkering op grond van de daartoe afgesloten verzekering terzake beroepsaansprakelijkheid en andere verzekeringen, welke ten behoeve van de beroepsuitoefening zijn afgesloten.
Door verstrekking van de opdracht aanvaardt opdrachtgever de beperking van de aansprakelijkheid.
5. Geheimhouding
Opdrachtnemer verplicht zich alle informatie, bedrijfsgegevens, gegevensbestanden van de opdrachtgever en overige bij de uitvoering van zijn werkzaamheden ter kennis komende vertrouwelijke gegevens zorgvuldig te bewaren en geheim te houden.
6. Verplichtingen opdrachtgever
Opdrachtgever verstrekt alle informatie voor de uitvoering van de opdracht. Het betreft naast de gevraagde informatie, ook die gegevens, informatie of bescheiden waarvan opdrachtgever moet begrijpen dat opdrachtnemer deze nodig heeft of kan hebben voor de uitvoering van de opdracht.
Gebeurtenissen welke voor opdrachtgever aanleiding kunnen zijn tot wijziging van de opdracht dienen zo spoedig mogelijk aan opdrachtnemer te worden meegedeeld.
Opdrachtgever verplicht zich aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen op de door opdrachtnemer aangegeven wijze.
7. Honorarium, voorschotten
De voor opdrachtgever uit de overeenkomst voortvloeiende kosten bestaan uit honorarium en voorschotten.
Het honorarium wordt bepaald door het uurtarief vermenigvuldigd met de werkelijk bestede uren, tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen.
De voorschotten bestaan uit de werkelijk gemaakte kosten zoals griffierecht, deurwaarderskosten, kosten van uittreksels, porti en buitensporige kantoorkosten.
Opdrachtnemer kan terzake honorarium en / of voorschotten een voorschot in rekening brengen.
Opdrachtnemer is gerechtigd deelbetaling te verlangen en opdrachtgever kan om betaling in termijnen verzoeken.
8. Facturering en betaling
Opdrachtnemer factureert eenmaal per maand op basis van het met opdrachtgever afgesproken uurtarief de uitgevoerde werkzaamheden over de dan verstreken periode. Betaling van de declaratie van opdrachtnemer dient, zonder opschorting of verrekening te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, een voorschotdeclaratie onmiddellijk. Na het verstrijken van die termijn is opdrachtgever zonder aanmaning de in Nederland dan geldende wettelijke rente verschuldigd.
Voorts komen alle (buiten)gerechtelijke kosten die verband houden met het invorderen van de declaraties – met een minimum van 15% over het te incasseren bedrag – voor rekening van opdrachtgever. De gerechtelijke kosten die gevorderd zullen worden in het geval van een noodzakelijkerwijs te voeren gerechtelijke procedure om de declaraties geïnd te krijgen, zullen niet beperkt zijn tot de te liquideren proceskosten, doch zullen integraal voor rekening van opdrachtgever zijn, indien deze (in overwegende mate) in het ongelijk wordt gesteld.
Opdrachtnemer is gerechtigd een voorschotbetaling te verzoeken en de werkzaamheden eerst dan aan te vangen nadat deze verzochte voorschotbetaling is voldaan.
Opdrachtnemer is gerechtigd in alle gevallen, daaronder begrepen het niet/of niet tijdig betalen van declaraties, de (verdere) uitvoering van de werkzaamheden te staken, onverminderd het recht van opdrachtnemer de volledige hoofdsom, eventuele vertragingsrente en bijkomende (buitengerechtelijke)incassokosten op opdrachtgever te verhalen.
Bij uitvoering van de opdracht ten behoeve van meerdere opdrachtgevers, zijn deze opdrachtgevers ieder hoofdelijk aansprakelijk voor betaling van de door opdrachtnemer verrichte diensten of werkzaamheden, tenzij uitdrukkelijk de één of de ander uit die hoofdelijke aansprakelijkheid is ontslagen.
9. Ontbinding
Opdrachtnemer is bevoegd de overeenkomst te ontbinden ingeval van wanbetaling, achterhouden of niet (tijdig) verstrekken van de noodzakelijke informatie voor opdracht of enige andere omstandigheid waardoor de uitvoering van de opdracht in ernstige mate wordt gefrustreerd. De reeds door opdrachtnemer gemaakte kosten dienen door opdrachtgever te worden vergoed. Indien opdrachtgever de opdracht wenst over te dragen aan een andere opdrachtnemer stelt opdrachtgever opdrachtnemer direct daarvan in kennis. Opdrachtnemer draagt zo spoedig mogelijk de opdracht over aan zijn opvolgend opdrachtnemer. Opdrachtnemer zal in geval van ontbinding de opdracht op zorgvuldige wijze neerleggen of overdragen.
10. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op alle overeenkomsten en rechtsbetrekkingen met opdrachtnemer waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.
Alle geschillen tussen de cliënt en opdrachtnemer zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam, tenzij regels van dwingend recht anders bepalen.