Medezeggenschap

De medezeggenschap van het personeel in kwesties die de onderneming betreffen is geregeld in de Wet op de ondernemingsraden (WOR).
Kleinere organisaties met 10 tot 50 personeelsleden moeten een personeelsvertegenwoordiging instellen; een onderneming met 50 of meer personeelsleden moet een ondernemingsraad hebben.

Medezeggenschap is het uitoefenen van invloed op de arbeidsrelatie, arbeidsomstandigheden en de organisatie door werknemers. De OR heeft het recht om overleg te voeren met de werkgever. Bij besluiten die belangrijke financiële en/of organisatorische gevolgen hebben moet de ondernemer advies inwinnen bij de OR. Bij besluiten die direct betrekking hebben op personele regelingen (werktijden, arbeidsomstandigheden) moet OR instemming verlenen. Tenslotte mag de OR voorstellen doen over zaken die de onderneming betreffen en heeft de OR het recht een adviseur in te schakelen.

Van Eiken Advies kan u uitvoerig adviseren over de wettelijke rechten en bevoegdheden ten aanzien van de medezeggenschap binnen uw organisatie. Zo kunnen wij u begeleiden bij het instellen van een OR of een personeelsvertegenwoordiging. Ook kunnen wij u informeren over de rechten en plichten die deze medezeggenschapsorganen jegens u als werkgever hebben en andersom. Indien gewenst kunnen wij ook het betreffende medezeggenschapsorgaan voorzien van advies en coaching in hun taken.